Vedtekter

Vedtekter for Gårdsbarnehage As

 

 1. EIERFORHOLD

Gårsbarnehage AS eies av Klaus Ormset (2/3) og Geir Rakvåg Nelvik (1/3)

Barnehagen blir drevet i samsvar med gjeldende lovverk som «lov om barnehager» og rammeplan for barnehagen.

Barnehagen er et aksjeselskap – AS

 

 1. FORMÅL

Barnehagens formål for virksomheten er å kunne gi et godt tilbud for familier og barn og drifte igjennom en hver tid til gjeldene lovverk og regler.

Barnehageloven § 1:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

 

Barnehagen ønsker å ta vare på tradisjoner som er tilknyttet plassen den ligger, og med det mens det at vi ønsker å gi barna mulighet til å få kunnskap om gårds- og friluftsliv. 

Barnehagen er ikke allergivennlig.

 

 1. FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen.

Fra barnehagens foreldre velges 2 representanter med vara til barnehagens samarbeidsutvalg, en leder og en nestleder.

Hensikten med foreldreråd er å fremme et godt samarbeid mellom barnehage og hjem.

Foreldrerådet er selvrådende, som vil si at de selv har ansvar for å kalle inn til egne møter ved behov. De har også eget ansvar for referatskriving, felles informasjon og kontakten med samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet har ansvar for felles arrangement i form av sommeravslutning, jul og andre sosiale treff mellom foreldrene.

Om foreldre med verv har barn som slutter i barnehagen, skal det velges ny representant som fullfører perioden.

 

 1. SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt utvalg der det skal være likt antall ansatte og foreldre og SU hovedoppgave er å fungere som et samarbeidsorgan mellom foreldre, ansatte og eier.

Samarbeidsutvalget skal bestå av:

Foreldrerådet

2 personer

Eier/daglig leder

Deltar etter eget ønske

1 person

Verneombud

1 person

Styrer

1 person

 

 Samarbeidsutvalget har et fast møte i året, utover det holdes det møte når medlemmene finner det nødvendig.

Alle vedtak skal gjøres på innkalte møter.

Det skal velges en leder av samarbeidsutvalget av utvalget selv. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Representanter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

Om foreldre med verv har barn som slutter i barnehagen, skal det velges ny representant som fullfører perioden.

 

 1. MYNDIGHETER OG PLIKT

Daglig leder og styrer ansetter personal og utarbeider deres arbeidsinstruks.

Styrer foretar opptak etter gjeldende opptakskriterier i samordna opptak med Kristiansund kommune.

Daglig leder har ansvar for håndtering av økonomi, herunder regnskap, budsjett, fakturering og lønn.

 

 1. TAUSETSPLIKT

Enhver som gjennom sitt arbeid i barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barnehagens barn/, har taushetsplikt, muntlig og skriftlig. Se forvaltningsloven §§ 13 til 13f.

Unntak av taushetsplikt gjør seg gjeldende dersom barnehagen anser å ha opplysningsplikt hjemlet i barnehagelovens § 22.

 

 1. AREALUTNYTTELSE

Barnehagens norm for netto arealutnyttelse er 3,7 kvm leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og 5 kvm for barn under 3 år.

Barnehagen her et leke- oppholdsareal på 143 kvm innendørs. I tillegg har barnehagen et uteområde på 750 kvm, samt en kjøkken- og grønnsakshage på ca. 300 kvm.

Barnehagen har et veldig fint skogsområde i nærområdet og disponerer engen i umiddelbar nærhet til barnehagens uteområde.

 

 1. FORELDREBETALING

Barnehagen har kun hele plasser med foreldrebetaling i henhold til gjeldene makspris for barnehager.

«Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.»

Barnehagen serverer 3 måltid per dag til selvkost. Prisen blir indeksregulert en gang i året.

Barnehagen står for bleier mot tillegg på faktura og blir indeksregulert en gang i året.

Kostpenger og bleier faktureres med oppholdsbetalingen og har forfall den 15. hver måned.

Barnehagen sender ut faktura for 11 måneder. Juli er betalingsfri som kompensasjon for at barna tar ut 4 uker ferie.

Betalingen påløper også for ubenyttet plass, dersom den ikke er sagt opp eller det er søkt om permisjon/forsinket oppstart.

Det gjøres ikke fritak i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager, planleggingsdager eller ekstra fridager.

 

 1. FERIE

Barna skal i løpet av ferieåret, januar-januar, ta ut 4 uker ferie. 3 uker skal være sammenhengende om sommeren, mellom uke 26-32. Den siste uken kan tas ut når som helst gjennom ferieåret, men må tas som en hel uke.

Ferie skal varsles minimum 2 uker før ferie tas ut.

Barn som slutter medio august, må ha tatt ut 4 uker ferie før de slutter.

 

 1. OPPTAK

Barnehagen er godkjent for barn i alder 0-6 år.

Barnehagen følger kommunenes opptak og tar inn barn ut fra følgende kriterier/prioriteringer:

 1. Barn med særskilte behov (jf lov om barnehager §9)
 2. Styrer kan gi fortrinnsrett ved opptak av barn av personal, dersom det er viktig å få besatt stillinger i barnehagen.
 3. Søsken av barn som har plass.
 4. Faglig skjønnsvurdering etter gruppesammensetning, alder, kjønn, søsken, oppholdstid og dato.

Alle søknader behandles i samordnet opptak. Opptakskriteriene 1-3 og 5-6 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon er framlagt.

Ved tildeling av ledig plass gis opptaksmyndighet anledning til å ta hensyn til den eksiterende barnegruppe for sikre en hensiktsmessig sammensetning. Om nødvendig kan ikke-prioriterte søkere gis plass for å oppnå dette.

 

 1. OPPSIGELSE

Gjensidig oppsigelsesfrist av plassen er 1 måned og gjelder fra den første i påfølgende måned. Siste frist for ordinær oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1.april med fratredelse 1.mai. Ved oppsigelse etter 1.april faktureres plassen ut barnehageåret medio august.

Oppsigelse skal skje via kommunen sine hjemmesider.

Barn som skal starte på skole, trenger ikke å si opp plassen dersom de skal gå ut driftsåret.

 

 1. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen har åpningstid 07.00-16.30, mandag -fredag. Ved behov åpner barnehagen 06.30, etter avtale med det enkelte hjem gjennom egne avtaler.

Barnehageåret går fra august til august, men ferie gjelder fra kalenderår, januar til januar.

Barnehagen holdes åpent alle virkedager, unntatt jule – og nyttårsaften og 5 planleggingsdager.

Planleggingsdagene skal i utgangspunktet følge barnehageruten til Kristiansund kommune, om ikke annet er vedtatt inn i samarbeidsutvalget for gjeldende år.

Barnehagen stenges klokken 12.00 siste dag før jul, nyttår og onsdagen før skjærtorsdag.

I romjulen er vi åpent om det er minimum 6 barn påmeldt, kan være redusert åpningstid.

Åpningstiden kan variere ved jul og sommer, hvor det er færre barn påmeldt og ferieavvikling.

 

 1. SYKDOM

Syke barn skal ikke oppholde seg i barnehagen. Dette er for å forhindre smitte til resten av barnegruppen og de ansatte. Dette gjelder også foreldre og søsken, som heller ikke skal møte i barnehagen ved sykdom.

Barnehagen følger anbefalingene til NHI ved sykdom.

Styrer kan stenge barnehagen/avdeling ved smittsomme sykdommer for å utføre nødvendige tiltak for å kunne drive forsvarlig opp imot gjeldende lovverk og regler.

 

 1. FORSIKRING

Barnehagen forplikter seg å tegne forsikring for skader og/eller ulykker for barn, som kan skje i barnehagens åpningstid.

 

 1. IVERKSETTELSE AV VEDTEKTER

Vedtekter er gjeldene straks de har vært opp i samarbeidsutvalget og godtatt, om ikke annet blir bestemt.

Dato: 15.02.2024

 

 1. INTERNKONTROLL

Barnehagen har egen internkontroll og rutiner for HMS.

Internkontrollen utføres etter gjeldende lovverk og regler.

Barnehagen er medlem av PBL og har igjennom sitt medlemskap, nettbasert HMS-system.