Våre verdier

Mål: Barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring står sentralt. Barnehagen skal være et sted hvor barn trives, utvikler seg og dyrker vennskap og gode relasjoner med andre mennesker, både voksne og barn.

Hva mener vi med danning? Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og det å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Vi må derfor legge til rette for at barna får muligheter og utfordringer til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt ovenfor andre. Danning er en kontinuerlig prosess som danner grunnlaget for omsorg, lek og læring.

Være sammen. I Gårdsbarnehagen jobber vi med vennskap og relasjoner hver dag. Vi som voksne veileder og støtter barna i lek og vi er en rollemodell for dem i det sosiale samspillet. Vi benytter oss av det metodiske opplegget «være sammen» som hjelper både barn og voksne til å ta gode valg, skape gode og trygge relasjoner samt utøve empati. «Være sammen» er en del av det vi kaller tidlig innsats, slik det kommer fram i flere stortingsmeldinger. Gjennom dette økte fokuset ønsker vi også å redusere muligheten for mobbing i barnehagen vår.

Mobbing. Vi setter vennskap høyt i barnehagen vår. Alle skal føle seg inkludert, sett og hørt. Ingen barn skal oppleve å ikke høre til, utestengt eller føle seg alene. Det krever gode, varme voksne som har et øye for de relasjonene som finnes i barnegruppen og som tar et tak om det oppdages at dynamikken ikke er god. Vi streber å ta tak i slike hendelser med det samme, for å unngå at noen faller utenfor. Dersom det er gjentakende episoder hvor enkeltbarn blir utestengt, ertet eller på andre måter er utrygge i barnehagen vår, så setter vi i gang tiltak i samråd med foreldrene til de barna det gjelder. Vi har en egen rutine i PBL Mentor som beskriver dette arbeidet.

Omsorg. Alle barn skal oppleve omsorg i barnehagen. Både fra de voksne og andre barn. Vi mener begrepet omsorg preger de fleste situasjoner i hverdagen. Et godt følelsesmessig samspill er selve grunnsteinen for trygghet som barnet trenger for å utvikle seg. Det er også en grunnstein for barnets selvdanning og utvikling av et godt og sunt selvbilde, en kilde til selvrealisering.

Som voksne må vi være lydhøre ovenfor barnets behov og ønsker, gjennom verbal og non verbal kommunikasjon, samt ivareta barnets omsorgsbehov gjennom stell, oppmerksomhet, måltider, hvile, påkledning og så videre.

Betydning av lek. Gårdsbarnehagen har sterkt fokus på den kraftfulle og lærende leken. Lek har en lang og viktig tradisjon i de norske barnehagene. Den har stor egenverdi og verdifull betydning for barns utvikling. Leken gir barna erfaringer og mulighet for utfoldelse av fantasi og kreativitet. Den er universal og gjennomgripende for alle barn, uansett bakgrunn, tilhørighet og kultur. Den gjenspeiler forhold i barnas oppvekstmiljø og samfunnet generelt.

Vi må legge til rette for god lek, ute som inne, gjennom tid og rom og ikke minst etter barnas ønsker og behov. Vi må legge til rette for et godt lekemiljø som inspirerer, stimulerer og ivaretar lekens egenverdi. De voksne skal være både deltakende og observerende, støttende og veiledende der det trengs, men også verne om god lek og la barna få tid til å leke ferdig. Videre plikter de voksne å hjelpe barn som faller utenfor leken og hjelpe dem i samspillet.

Læring.  Barn lærer av alt de foretar seg. De tar med seg alle erfaringer fra alle aspekter av vår hverdag, gjennom lek, samspill, rutiner, vennskap og frie aktiviteter. 

Dette sikres ved at vi jobber godt og utdypende med fagområdene i rammeplanen og at vi har en plan og en vurdering av det foretar oss. Vi må ta hensyn til barnas utvikling og modenhet, gi dem passelige utfordringer, som igjen gir mestringsopplevelser og noe å strekke seg etter. Det å oppleve mestring er viktig for barnets selvfølelse og vårt mål er at alle barn skal oppleve mestring hverdag, både slik at de selv opplever det og ikke minst at andre ser det!

Et godt læringsmiljø er etter vår mening et miljø som gir muligheter for varierte erfaringer og medvirkning. I barns medvirkning ligger det både medbestemmelse og selvbestemmelse. Medbestemmelse vil så å bestemme sammen med andre og ha innvirkning. Medbestemmelse er ofte forhandlinger der barn får oppleve innflytelse, samtidig får de oppleve at i et felleskap blir det ikke nødvendigvis alltid som en selv ønsker. Selvbestemmelse er at barna kan velge handlinger selvstendig innenfor barnehagens muligheter og rammer. Det å bestemme selv er viktig for å lære seg å bli ansvarlig for egne handlinger og valg. 

Alle barn må få anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. De må få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra til barnehagens innhold. Demokratiske verdier må forankres i hverdagen og barna må oppleve å bli tatt på alvor og ha innflytelse. Dette krever lydhøre voksne som slipper barna til. For å oppleve demokrati må barna møtes av voksne som lar seg påvirke, som lytter, forhandler og gir rom for barnas stemme.