Barnehageloven

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.

Barnehageloven regulerer

 • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle godkjenningspliktige og godkjente barnehager
 • barns individuelle rett til barnehageplass
 • ansvaret til barnehageeier, kommunen og statsforvalteren

Barnehageloven fastsetter at kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass, og skal påse at de kommunale og private barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Den skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og har finansieringsansvaret for kommunens private barnehager.

Loven har også regler om blant annet

 • barnehagens formål og innhold
 • barns og foreldres medvirkning
 • foreldrebetaling (inkludert makspris og moderasjonsordninger)
 • krav til styrer og pedagogisk leder
 • bemanningsnorm og pedagognorm
 • psykososialt barnehagemiljø
 • rett til spesialpedagogisk hjelp
 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • politiattest
 • opplysningsplikt til barnevernstjenesten
 • familiebarnehager
 • tilskudd til private barnehager
 • krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling
 • tilsyn

Barnehageloven